Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikerslogin

IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Tekst 2

Een voorbeeld van een conflict en hoe ver de
standpunten uit elkaar lagen kan je vinden in volgende teksten:

DEFENSIE

Van
den Souvereynen Raede van Brabant, voor den Heere Pastoor van
Bierbeeck by Leuven, tegens de Gulde-broeders van S.Sebastianus-Gulde
aldaer, de dato 23.Junii 1723.

Aen
den Keyser ende Koninck in synen Souvereynen Raede geordonneert in
Brabant.

Verthoont
den Raedt ende Procureur-Generael, dat hy den 30. April lestleden
bekomen hebbende Vonnis tot laste an eenige der Gulde van
S.Sebastiaen, binnen de Prochie van Bierbeeck, over de contraventie
by hen begaen tegens d’Ordonnatien van den 15. Februarii 1701. 10.
Julii 1711 ende 13. Junii. 1718 sommige van hun, ende andere
Ingesetenen dit vervolg des Verthoonders hebben toegewesen aen den
Pastoor ende Onder-Pastoor, jae hebben de vermetentheyt gehadt van
uyt te stroeyen, dat den Verthoonder aen eenige van de
Gecondemneerde, komende van hun quytslag vragen van de misbeurde
amenden, soude te kennen gegeven hebben, dat den Pastoor, oft wel den
Overbrenger soude geweest hebben, oft den selven wel soude weten, ’t
gene bestaet in eene absolute onwaerheyt ende manifeste calomnie,
eeniegelijck verdicht om den Pastoor haetelijck te maken, ende de
gemoederen der Prochianen van hun te vervremden, tot soo verre dat
men sig vervoordert van hun alomme niet alleenelijck uyt te schenden
voor goddeloose ende boose menschen, ende hun, hunne huysgenten, ende
Vrienden dagelijx te lasteren ende te overvallen met alle soorten van
injurien ende affronten, maer oock van hun in hunne goederen te
verhinderen, ende selfs te dreygen van hunnen persoon te mishandelen
ende qualijck te tracteren, ende want sy dese quellinge, overlast
ende verdruckinge komen te onderstaen, ter oorsaecke van ’t
voorgemeldt Vonnis, door den Verthoonder van desen Hove bekomen, waer
door de voorsz. Gulde-Broeders ende hunne Adherenten, hun daer over
tegens hunne Pastoors pretenderen te wreken, tot eene openbare
minachtinge ende merckelijcke krenckinge van ’t nodig gesag ende
authoriteyt van desen Raede. Soo versoeckt den Verthoonder, ten eynde
’t Hof gedient zy t’interdiceren aen alle ende een-iegelijck van
wat staet ofte conditie die oock soude mogen wesen, de voornoemde
Pastoor ende Onder-Pastoor, hunne Domestiquen Vrienden, oft andere
hun komende besoecken, naer te schreeuwen,te lasteren, te injuriëren,
oft andersints te vermoeelijcken, misdoen, misseggen ofte
verhinderen, in lyve ofte goederen, in’t groot ofte kleyn, met
woorden ofte wercken in eenige wyse, op pene van hondert guldens
amende te incurreren by ieder-een ende t’ elcker reyse, ende van
arbitralijck gestaft te worden naer gelegentheyt van saecke;
verklarende dat d’ Ouders voor hunne Kinderen, ende de Meesters oft
Mesteressen voor hunne Huysgenoten voor de gemelde amende sullen
moeten inne-staen.

Ordonnerende
aen den Meyer ende Schepenen van Bierbeeck hier over nauwe toesicht
te nemen, ende voor de securiteyt ende rust der voorsz. Pastoor ende
Onder-Pastoor met allen ’t gene hun toebehoort sorge te dragen,
ende in cas van contraventie, daer af aenstonts den Vertoonder
kennisse te geven, op pene dat t’ hunnen laste sal versien worden.

Ende
alsoo dese persecutie voortskomt uyt het werck ofte opstokerye van de
gemelde Gulde-Broeders, interim ende by provisie hun t’
interdiceren de vergaderinge ende d’ exercitie van hunne Gulde.

Bevelendat
hier op eenen Sondag of Heylig-dag naer de Vroeg-Misse ende
Hoog-Misse de publicatie ende affixie ter Plaetse sal gedaen worden
door eenen Deurweerder van desen Raede naer behooren, ende was
ondeteeckent,
A.
F. Charliers.

Copye
van het Decreet.

Rapport
gedaen in den Raede, ’t Hof interdiceert aen ende een-iegelijck van
wat staet ofte conditie die oock soude mogen wesen, den Pastoor ende
Onder-Pastoor van Bierbeeck, hunne Domestiquen, Vrienden oft andere
hun komende besoecken, naer te schreeuwen, te lasteren, te
injuriëren, ofte andersints ter vermoeyelijcken, misdoen, misseggen,
oft verhinderen, in lyve oft goederen, in’t groot oft kleyn, met
woorden ofte wercken in eeniger wyse, op pene van hondert guldens
amende, te incurreren by ieder-een ende t elcker reyse, ende van
arbitralijck gestraft te worden naer gelegentheyt van saecke;
verklarende dat d’Ouders voor hunne Kinderen, ende de Meesters oft
Mesteressen voor hunne Huysgenoten voor de gemelde amende sullen
moeten inne-staen; ordonnerende aen den Meyer ende Schepenen van
Bierbeeck hier over nauwe toesicht te nemen, ende voor de securiteyt
ende rust der voorsz. Pastoor ende Onder-Pastoor met allen ’t gene
hun toebehoort sorge te dragen, ende in cas van contraventie, daer af
aenstonts den Vertoonder kennisse te geven, op pene dat t’ hunnen
laste sal versien worden; bevelen dat hier van op eenen Sondag of
Heylig-dag naer de Vroeg-Misse ende Hoog-Misse de publicatie ende
affixie ter Plaetse sal gedaen

worden
door eenen Deurweerder van desen Raede naer behooren, Actum 23. Junii
1723. Was geparapheert, DE MA. Vt. ende was ondeteeckent,
A.
V. Ghindertaelen.

--------------------

PROTECTIE

Van
den Souvereynen Raede van Brabant, voor den Heere Pastoor van Evere,
tegens de Gulde-broeders, ende andere Ingesetenen aldaer.

Aen
den Keyser ende Koninck in synen Souvereynen Raede geordonneert in
Brabant.

Verthoont
den Raedt ende Procureur-Generael, dat hy in de maendt Junii
lest-leden bekomen hebbende provisie van Daegsel personeel, tot laste
van eenige der Gulde van Evere, om d’exceeen by hun bedreven in het
lest-schieten van den Vogel op den Toren van de Kercke, de
Gulde-Broeders ende andere Ingesetenen dit vervolg des Verthoonders
hebben toegewesen aen den Pastoor, end zyn daerdoren tegens hem
soodaniglijck ingenomen geworden, dat sy hun vervoorderen van hem
alomme niet alleenelijck uytte schenden voor eenen infamen, boosen
ende goddeloosen Persoon, ende hem, syne Huysgenoten ende Vrienden
dagelijcks naer te schreeuwen, te lasteren ende te overvallen met
alle soorten van injurien ende affronten, maer oock van hem te
menaceren, te mishandelen ende qualijck te tracteren, mede want hy
dese verdruckinge komt te lyde, ter oorsaecke van de criminele actie,
tot laste van die voorsz. Gulde aengestelt, ende de Justitie
desaengaende provisionelijck geadministreert, lancx waer de
Gulde-Broeders ende hunne Adherenten hun daer over pretenderen te
wreken tegens hunnen Pastoor, tot eene publiecke misachtinge ende
krenckinge van d’authoriteytvan desen Raede.

Soo
versoeckt den Verthoonder, ten eynde het Hof gedient zy t’
interdiceren aen alle ende een-iegelijck, van wat staet ofte conditie
die oock soude mogen wesen, den vernoemden Pastoor, syne Domestiquen,
Vrienden, ofte andere hem komende besoecken, naer te schreeuwen, te
lasteren, te injuriëren, ofte andersnts te vermoeyelijcken, misdoen,
ofte misseggen met woorde ofte met wercken in eeniger manieren, op
pene van honder guldens amend, te incurreren by ieder-een ende
t’elcker reyse, ende van arbitralijck gestraft te worden naer
gelegentheyt van saecke, verklarende dat de Ouders voor hunne
Kinderen, ende de Meesters oft hunne Meesteressen voor hunne
Knechten, Meyssens ende hunne Huysgenoten, voor de gemelde amende
sullen moeten innestaen.

Ende
alsoo dese persecutie voorts komt uyt het werck ofte opstokerye van
de gemelde Gulde-Broeders, interim ende by provisie hun te
interdiceren de vergaderinge ende de exercitie van hunne Gulde:
bevelende dat hier van de publicatie ende affixatie ter plaetse sal
gedaen worden door eenen Deurweerder van desen Raede, naer behooren,
onderteeckent,
A.
F. Charliers.

Copye
van den Appointemente.

Rapport
gedaen in den Raede, ’t Hof interdiceert aen alle ende
een-iegelijck, van wat staet ofte conditie die oock soude mogen
wesen, den voorsz. Pastoor, syne Domestiquen, Vrienden, ofte andere
hem komende besoecken, naer te schreeuwen, te lasteren, te
injuriëren, ofte andersints te vermoeyelijcken, misdoen ofte
misseggen met woorden ofte met wercken in eeniger manieren, op pene
van vyftig guldens amende, te incurreren by ieder-een ende t’elcker
reyse, ende van arbitralijck gestraft te worden naer gelegentheyt van
saecke, verklarende dat de Ouders voor hunne Kinderen, de Meesters
oft Meesteressen voor hunne Knechten,Meyssens ende hunne Huysgenoten
sullen moeten innestaen voor de gemelde amende, wederhoudende voor
noch ter tydt te disponeren op de versochte interdictie van de
vergaderinge ende exercitie der gemelde Gulde: ordonneerende dat hier
van de publiatie ende affixatie, ter plaetse voorsz. sal worden
gedaen door eenen Deurweerder van desen Raede, actum 9. September
1721. Geparapheert, GRYSP Vt.onderteeckent
G.
Schouten.

Copye
van de Relaese.

De
publicatie ende affixatie van seker Requeste, gepresenteert in den
Souvereynen Raede van Brabant, per den Heere Raedt ende
Procureur-Generael, tot laste van de Gulde ende Ingesetenen der
Prochie van Evere, ingevolge de schriftelijcke ordre van dito Heere
Raedt ende Procureur-Generael aen my ondersz. Verleden deen 13.
deser, onderteeckent, De Hemptines; mitsgaders uyt krachte van den
Appointemente, gemargeert op de selve Requeste, de date 9. dito,
geparapheert GRYSP. Vt. Ende onderteeckent, G. Schouten, is gedaen
den 14. September 1721.door my ornderz. Deurweerder van den
voorz.Raede, binnen de voorgeroerde Prochie van Evere, respective
naer den Dienst der Hoog-Misse, ter presentie van verscheyde
ommestaenderen, welcke affixie by Copye van de voorsz. Requeste ende
Appointemente metten effecte van myn exploict ende gewoonelijcke
signature, onder aen den voet der selve wesende, alsdan gedaen is op
de Kerck-deure aldaer, t’ oirconden etc. Onderteeckent N. Rouveroy.
Accordeert met d’Origineel. De Hemptnes.